نامه رسمی تبریک سال نو

تبریک رسمی و اداری سال نو۱۴۰۰

خداوندا ، در این آخرین روزهای سالدل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو دهکه هر کجا تردیدی هست ایمانهر...