مناجات الهی

عکس نوشته پروردگارا

متن نیایش شبانه با خدا + عکس نوشته پروردگارا

عکس نوشته پروردگارا خدایاامشب از توصبر میخواهمبه ما بیاموز در هرشرایطی بدانیمتو از همه مهربانتریو هرآنچه برایمان رقم میخوردجز خیر و مصلحتمان نیست...