قضاوت کردن

عکس نوشته در مورد قضاوت

سخن بزرگان درباره قضاوت

جمله در مورد قضاوت از بزرگان زمین بهشت می شود روزی که مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت و مسخره کردن...