صبح جمعه تون بخیر

صبح جمعه تون بخیر

متن و عکس نوشته های جدید صبح جمعه بخیر

صبح آمده برخیز که خورشید تویی در عالم نا امیدی امید تویی درجشن طلوع صبح در باغ وجود آن گل که به روی...