شب بخیر

شب بخیر زمستانیت بخیر

متن شب بخیر زمستانی + عکس نوشته های شب بخیر

پیام شب بخیر زمستانی  شب زیباتون متبرک بهگرمی نگاه خداالهی دلخوشی‌هاتون افزوندلاتون از غم وغصه خالیو جمع خانواده‌تونپراز عشق ولبخند امیدشبتون در پناه...

عکس نوشته پروردگارا

متن نیایش شبانه با خدا + عکس نوشته پروردگارا

عکس نوشته پروردگارا خدایاامشب از توصبر میخواهمبه ما بیاموز در هرشرایطی بدانیمتو از همه مهربانتریو هرآنچه برایمان رقم میخوردجز خیر و مصلحتمان نیست...

عکس نوشته شب بخیر عشقم

متن و عکس نوشته شب بخیر به عشقم

متن شب بخیر به همسر شب را فقط باید زل زد به چشمان تو آن وقت شب خودش به خیر می شود شب...

متن و عکس نوشته های جدید شب بخیر

شب بهترین زمان برای تجسم کردن رویاها و آرزوهاست که در صف محقق شدن با باور و پشتکار تو هستند به خدای آرزوهات...