سخن بزرگان درمورد راز

سخن بزرگان درباره راز

جملات بزرگان درباره راز اگر می خواهی رازی را نگه داری، باید آن را از خودت هم مخفی کنی.” جرج اورول “ وقتی...