سخن بزرگان درباره طبیعت

جمله طبیعت

سخن بزرگان درباره طبیعت

جملات بزرگان در مورد طبیعت هیچ چیز آنقدر اعجاب انگیز نیست که واقعیت داشته باشد، اگر با قوانین طبیعت سازگار باشد.“مایکل فارادی” طبیعت...