سخن بزرگان درباره دروغ

عکس نوشته در مورد دروغ

سخن بزرگان درباره دروغ

جملات بزرگان در مورد دروغ بین مردمان کوچک، دروغگویی فراوان است.” فردریش نیچه “ یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و...