زندگی خوب

عکس نوشته متن آرزو

جمله های کوتاه آرزو برای عزیزان و دوستان

آرزو دارم که روزگارتان بهشتی  سهم قلبتان آرامش  عمرتان با عزت  وجودتان صحت  رزقتان پر برکت باشد آرزو دارم که  خدا تقدیر دوستانم را...