جمله بزرگان درباره آینده

عکس نوشته آینده

سخن بزرگان درباره آینده

جملات بزرگان در مورد آینده کسی که گذشته را کنترل کند آینده را کنترل می کند، و کسی که حال را کنترل کند...