اشعار خدا

شعر درباره خدا

شعرهای زیبا در مورد خدا

اشعار زیبا درباره خدا   بــنــام کــردگــار  هــفـت افـلاک کــه پیـدا کـرد آدم از کـفـی خـاک خـداونـدی که ذاتش بـی‌زوالـست خرد در وصف...