جملات برگزیده از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل + عکس نوشته

عکس نوشته جملات کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

معرفی کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

اگر کاری که میخواھید بکنید درست باشد و به آن باور داشته باشید درنگ نکنید ,
قدمی به پیش بگذارید و رویای خود را جامه ی عمل بپوشانید . ھرگز به گفته ھای
دیگران توجه نکنید. توجه نکنید که ممکن است موقتا شکست بخورید زیرا شاید
دیگران ندانند که ھر شکست با خود بذرھایی از موفقیت و پیروزی به ھمراه دارد.

 

ھلن کلر, چند روز پس از تولد ناشنوا, نابینا و لال شد. به رغم این ھمه بدبیاری او در
تاریخ نام ود را در جمع اشخاص شھیر جای داد. ھلن کلر ثابت کرد اگر کسی خود را
شکست خورده نپندارد, در شمار شکست خوردگان قرار نمیگیرد.

خلاصه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

من به قدرت اشتیاق توام با ایمان, اعتقاد دارم زیرا دیده ام که چگونه این نیرو اشخاص
را از ذلت به قدرت و ثروت میرساند. دیده ام که چگونه این اشخاص به کمک آن در
پی شکستھای پیاپی به موفقیت رسیده اند.

کتاب های ناپلئون هیل 

عبارت دیگر افکاری که حالت
احساسی پیدار میکنند و با ایمان ھمراه میشوند بی درنگ به یک عنصر فیزیکی
مبدل میگردند.

کتاب بیندیشید و ثرتمند شوید ترجمه مهدی قراچه داغی

دانش در نھایت قدرتی بالقوه
است و تنھا زمانی به قدرت بالفعل تبدیل میشود که آن را به شکل برنامه ای قطعی
در راستای ھدفی معین ھدایت کنیم.

گزیده جملات از متن کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل

جملات تاثیرگذار کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

ایمان مبنای ھمه اعجازھاست, مبنای ھمه ی اسراری است که آن را به کمک قانون
علم نمیتوان تحلیل نمود. ایمان تنھا پادزھر شکست است.

ذھن انسان پیوسته ارتعاشاتی را جذب میکند تا با آنچه بر ذھن مسلط است
ھماھنگی نماید. ھر اندیشه, نظر, برنامه یا ھدفی که انسان در ذھن خود دارد,
نظرات مشابه خود را جذب میکند. این نظریات به ھم پیوند میخورند و آنقد رشد
می کنند تا در ذھن حالتی غالب بیابند.

سخنان زیبا و آموزنده از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

ذھن نیمه ھوشیار شما تنھا نسبت به افکاری واکنش نشان میدھد که با
احساس و ھیجان در ھم آمیخته باشد.

ھر بدبیاری, ھر شکست و ھر دل شکستگی با خود به ھمان اندازه یا بیشتر
امتیازی مثبت دارد

عکس پروفایل کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

متن کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

کسی در محیط دانشگاه فعال بوده که شخصیتی داشته که میتواند با اشخاص
مختلف کنار بیاید و کارھای مختلفی را انجام دھد, در مقایسه با دانشجوی درس
خوانی که صرفا در درس خواندن موفق بوده است ھواخواھان بیشتری دارد.

برشی از کتاب های معروف

فقر نصیب کسی میشود که ذھنش مایل به آن است. به ھمین صورت ثروت ھم
نصیب کسانی میشود که برای جذب آن آمادگی دارند. با این حال در ھر دو مورد
قوانین مشابھی حاکم ھستند. ذھنیت فقر بدون استفاده آگاھانه از عادات مناسب
آن رشد میکند. ذھنیت پول باید در اشخاص ایجاد شود مگر اینکه کسی با آن ذھنیت
متولد شود.

بهترین جملات کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

برای حراست از خود در برابر نفوذھای منفی, خواه این افکار زاییده خود شما یا نتیجه
فعالیتھای اشخاص منفی اطراف شما باشد به این مھم توجه داشته باشید که شما
از قدرت اراده برخوردارید. از این نیروی خود استفاده کنید تا در حصاری قرار گیرید که
از نفوذ افکار منفی به ذھنتان مصون باشید.

جملات زیبا و کوتاه از کتاب های مشهور دنیا

عذر و بھانه آوردن و شکست را توجیه نمودن اقدامی بسیار فراگیر است. شاید بتوان
گفت که این عادت از بدو خلقت انسان وجود داشته و عامل تباه کننده موفقیت است.

جملات قضار ناپلئون هیل در مورد شکست

جملات قصار ناپلئون هیل

میل یک انگیزه فکری است. انگیزه ھای فکری اشکالی از انرژی ھستند. وقتی با
انگیزه فکری میل به انباشت پول شروع میکنید از ھمان قوانینی که طبیعت برای
ایجاد این جھان از آن استفاده کرد سود میجویید.

جملات تاکیدی برای موفقیت

خیلیھا, از آن جھت که نمیتوانند با دیگران ھمکاری کنند فرصتھای مناسب زندگی
خود را از دست میدھند. ناتوانی در ھمکاری با دیگران مشکلی است که در ھیچ

حرفه ای قابل قبول نیست


همچنین بخوانید : سخنان بزرگان در مورد هدف

عبارات تاکیدی برای پیشرفت مالی

ثروت
بادآورده اغلب دشمن موفقیت است.

ثروتمند شدن سریع اغلب از فقر و تنگذستی
خطرناک تر است.

گزیده جملات کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

بررسی صدھا نفر کسانی که توانسته اند بیش از یک میلیون دلار سرمایه بیندوزند
به این حقیقت اشاره دارد که ھمه ی آنھا از ویژگیتصمیم گیری سریع برخوردار بوده
اند. ھمه آنھا در تصمیمات خود پافشاری کرده اند و به سادگی در مقام تغییر آنھا
برنیامده اند. کسانی که نمیتوانند سرمایه بیندوزند, بدون استثنا کسانی ھستند که
نمیتوانند تصمیم گیری کنند, کسانی ھستند که تصمیمات خود را به سرعت تغییر
میدھند.

جملات انگیزشی در مورد مدیریت زمان

کسانی که قاطعانه تصمیم میگیرند از خواسته خود آگاھند و اغلب به این خواسته
خود میرسند.

عکس نوشته در مورد افراد تحصیل کرده از متن کتاب

جملات ناپلئون هیل در مورد پیروزی و شکست 

دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکستھای موقتی تقریبا امکان پذیر
نیست. وقتی در اجرای برنامه خود شکست میخورید, این شکست را به حساب آن
بگذارید که نقصی در برنامه شما وجود داشته است. برنامه خود را بازسازی کنید و
بار دیگر به تلاش خود ادامه دھید

جملات انگیزشی ناپلئون هیل درمورد رشد شخصیت

اغلب ما آغازگرھای خوبی ھستیم اما تمام کننده ھای خوبی نیستیم. از آن گذشته
بسیاری از اشخاص با مشاھده نخستین نشانه ھای شکست و ناکامی دست از
کار میکشند و این در حالی است که جایگزینی برای مداومت و پشتکار وجود ندارد.
کسی که مداومت میکند مشکل را از پیش روی خود برمیدارد. مشکل را خسته
میکند تا راه خود را بگیرد و برود.

جملات انگیزشی ناپلئون هیل در مورد نگرش مثبت

کسانی که بعد از شکست خود را بالا میکشند و به تلاش خود
ادامه میدھند, از در وارد میشوند و دنیا به آنھا مرحبا و آفرین میگوید. ندایی به آنھا
میگوید «میدانستم که موفق میشوی».

جمله  انگیزشی کتاب نبیندیشید و ثروتمند شوید - ارتعاش جذب

جملات در مورد انگیزه از ناپلئون هیل 

کسی که به دلیل احتیاط بیش از اندازه دست به کار نمیشود, به اجبار پس مانده ھا
و باقیمانده ھای دیگران را نصیب میبرد. احتیاط بیش از اندازه به ھمان اندازه بی
احتیاطی بد است. باید در برابر این دو افراط و تفریط ایستاد. زندگی پر از فرصتھای
مناسب است.

برترین جملات ناپلئون هیل

ذھن نیمه ھوشیار تفاوتی میان اندیشه ھای مخرب و سازنده قایل نیست. ھرچه
به او بدھیم با آن تغذیه میشود. ھمه چیز بستگی به این دارد که چه اندیشه ای
درسر داریم. میتوانید اندیشه جبن یا شجاعت یا ایمان و باور را در ذھن خود بکارید.

جملات کوتاه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید 

پشتکار و مداومت شکست و ناکامی را محو میکنند

برنامه ریزی دقیق و منظم پیمودن نیمی از راه است

متن های خاص بیندیشید و ثروتمند شوید

نقطه شروع ھر موفقیت, وجود یک نظریه یا نقطه نظر است که این نیز ناشی از تصور
میباشد.


همین طور بخوانید : جملات تاثیرگذار و انگیزشی با عکس نوشته


زندگینامه ناپلئون هیل

خیال کارگاھی است که در آن تمام برنامه ھای ناشی از انسان شکل میگیرد. عمل
به کمک قوه ی تخیل ذھن جاری میشود.

محدودیت ذھن ما ھمان محدودیتی است که ما برای آن در نظر میگیریم.
فقر و تنعم , ھردو نشات گرفته از ذھن ما ھستند.

جمله کوتاه و عمیق در مورد شروع کردن و موفقیت

خلاصه متن های کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید 

اگر شما از جمله کسانی ھستید که معتقدید کار و تلاش شدید و صداقت به تنھایی
به ثروت و تنعم می انجامد, بدانید که سخت در اشتباھید. این ھرگز حقیقت ندارد.
ثروت و تنعم, آن ھم به مقدار زیاد ھرگز حاصل تنھا تلاش شدید نیست. اگر قرار باشد
ثروتی درکار باشد, این ثروت حاصل خواسته مشخص بر اساس استفاده از اصول
معین میباشد و ھرگز مسئله شانس و اتفاق مطرح نیست.

متن های سنگین از کتاب های معروف

انسان تحصیل کرده لزوما کسی نیست که دانش عمومی و تخصصی زیاد دارد.
انسان تحصیل کرده کسی است که ذھنش را وسعت بخشیده و به کمک آن میتوان
به خواسته خود برسد; میتواند بی آنکه حقوق دیگران را زیر پا بگذارد به آنچه میخواھد
دست یابد.

جملات زیبا و سخنان آموزنده و کوتاه ناپلئون هیل

ھیچ کس به تنھایی تجربه, آموزش, توانایی و دانش کافی ندارد که با آن به ثروت
کلان برسد. بدون ھمکاری دیگران این مھم امکان پذیر نیست. ھر برنامه ای که در
تلاش خود برای کسب ثروت انتخاب کنید باید حاصل اندیشه شما و سایر اعضای
گروه شما باشد. البته بخش یا تمام برنامه میتواند از شما منشا بگیرد, با این حال
لازم است که افراد گروه شما بر این برنامه مھر تائید بزنند.

مطالب مرتبط