جملاتی از متن کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته ویکتور فرانکل + عکس نوشته

جملات کتاب انسان در جستجوی معنا با تصویر

گزیده کتاب نسان در جستجوی معنا 

در این کتاب ، دکتر فرانکل تجربه اي را که منجر به کشف «لوگوتراپی» شد توضیح می دهد. وی مدت زیادی در اردوگاه کار اجباري اسیر بود که تنها وجود برهنه اش براي او باقی ماند و بس.پدر ، مادر، برادر و همسرش یا در اردوگاه ها جان سپردند و یا به کوره های آدم سوزی سپرده شدند . خواهرش تنها بازمانده این خانواده بود که از اردوگاه های کار اجباري جان سالم بدر برد.او چگونه زندگی را قابل زیستن می دانست؟ در حالیکه همه اموالش را از دست داده بود؛ همه ارزش هایش نادیده گرفته شده بود ؛ از گرسنگی و سرما و بی رحمی رنج می برد و هر لحظه در انتظار مرگ بود.او به راستی چگونه زنده ماند؟ پیام چنین روانکاوي که خود با چنان شرایط خوفناکی رویاروي بوده است، شنیدن دارد

جملات برگزیده‌ی کتاب انسان در جستجوی معنا

سخنان زیبا و آموزنده از کتاب انسان در جستجوی معنا 

اندیشه اي در من شکفت: براي نخستین بار در زندگی ام حقیقتی را که شعراي بسیاري به شکل ترانه سروده اند و اندیشمندان بسیار نیز آنرا به عنوان حکمت نهایی بیان داشته اند، دیدم. این حقیقت، که عشق عالی ترین و نهایی ترین هدفی است که بشر در آرزوي آنست. و در اینجا بود که به معناي بزرگترین رازي که شعر بشر و اندیشه و باور بشر باید آشکار سازد، دست یافتم، رهایی بشر از راه عشق و در عشق است

به خوبی دیده شده است که شوخی بیش از هر چیز دیگري در ساخت بشر، می تواند انسان را از شرایط سخت موجود جدا سازد و به او توانی ببخشد تا در برابر هرگونه سختیها و زشتیها برخیزد، ولو اینکه برای چند ثانیه بوده باشد.

جملات پند آموز از ویکتور فرانکل

انسان وقتی تلاش می کند هنر زیستن را فراگیرد، این تلاش که براي ایجاد روحیه شوخ طبعی وخوشمزگی و به خاطر تحمل شرایط زیستی پیرامون خود به کار می رود شگرد شگفت انگیزي می شود.این شگرد را حتی در اردوگاه کار اجباري هم با وجود رنج پیوسته می توان بکار برد.

 خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا

بریده هایی از کتاب انسان در جستجوی معنا

معناي زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت در تغییر است. از این رو آنچه مهم است معنای زندگی به طور اعم نیست، بلکه هر فرد می بایست معنی و هدف زندگی خود را در لحظاتی دیگر دریابد.

زندگی فعال به بشر فرصت می دهد تا در کار خلاقه به ارزشها پی برد، و زندگی غیر فعال تفریحی، فرصتی است براي دست یافتن به کمال در تجربه زیبایی، هنر یا طبیعت.

جملات ناب کتاب انسان در جستجوی معنا

ما که در اردوگاه کار اجباري زندگی می کردیم، به چشم می دیدیم مردانی را که به کلبه هاي دیگر می رفتند و دیگران را دلداري می دادند و آخرین تکه نانشان را هم به آنان می بخشیدند. درست است که شمار این مردان زیاد نبودند، اما همین هم ثابت می کرد که همه چیز را می توان از یک انسان گرفت مگر یک چیز : آخرین آزادي بشر را در گزینش رفتار خود در هر شرایط موجود و گزینش راه خود


همچنین بخوانید : سخن بزرگان درباره آینده

 

عکس نوشته جملات کتاب انسان در جستجوی معنا

بهترین جملات کتاب انسان در جستجوی معنا

کسی که هدفی در آینده نمی دید، ناچار تسلیم واپس نگری می شد و اندیشه هاي گذشته را نشخوار می کرد که همین باعث سقوط او می شد.

کسانی که به رابطه نزدیک بین وضع روحی یک انسان، جرات و امید یا بی جراتی و نومیدي او، و درجه ایمنی از بیماري را می دانند، خوب آگاهند که دست شستن از جرات و امید می تواند تاثیري کشنده داشته باشد.

خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا 

عشق تنها شیوه اي است که با آن می توان به اعماق وجود انسانی دیگر دست یافت. هیچکس توان آن را ندارد جز از راه عشق به جوهر وجود انسانی دیگر، آگاهی کامل یابد .جنبه ي روحانی عشق است که ما را یاري می دهد تا صفات اصلی و ویژگیهاي واقعی محبوب راببینیم. و حتی چیزي را که بالقوه در اوست و باید شکوفا گردد، درك کنیم. علاوه بر این عاشق به قدرت عشق توان می یابد که معشوق را در آگاه شدن از استعدادهاي خود و تحقق بخشیدن به آنها یاری کند

تصاویر کتاب انسان در جستجوی معنا
بخشی از کتاب انسان در جستجوی معنا

به واژه اي دیگر انسان موجودي است که در نهایت، خود سرنوشت خویش را به دست می گیرد. انسان، تنها زندگی نمی کند بلکه در هر لحظه تصمیم می گیرد و اراده می کند که چگونه زندگی کند و لحظه ای دیگر چگونه باشد .

نقل قول های از ویکتور فرانکل

آنچه از انسان خواسته شده است این نیست که بنا بر تعلیمات پاره اي از فلاسفه اگزیستانسیالیست، پوچی زندگی را باید تحمل کرد، بلکه انسان باید ناتوانی خود را در درك «معناي» بی قید و شرط زندگی، از راه منطق بپذیرد. زیرا که «معنا» از منطق ژرف تر است .

البته مواردي پیش می آید که توجه و علاقمندي فرد به «ارزش ها» چیزي نیست مگرتلاشی براي
پنهان کردن تعارضات درونی او ، اما اگر هم چنین باشد باید توجه کرد که این موراد استثناهایی است در
یک قانون کلی و نه اینکه خود ، قانون باشد.

مطالب مرتبط