متن وعکس نوشته روز کتابدار و کتاب و کتابخوانی گرامی باد

تبریک روز کتابدار
عکس نوشته تبریک روز کتابدار و کتاب

متن هفته کتاب و کتاب خوانی گرامی باد


۲۴ آبان 

روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی 

بر جویندگان علم و دانش مبارک باد

∗∗∗∗∗∗

تا بحال این جمله را بارها شنیدیدکه

قبل از صحبت کردن فکر کنید

بنابراین قبل از فکر کردن ، کتاب بخوانید.

روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد


هفته کتاب و کتابخوانی بر کتاب دوستان مبارک باد
عکس نوشته هفته کتاب

مغز انسان از کتاب ، تغذیه میکند

با کتاب هوا و غذای سالم به روحتان بدهید

۲۴ آبان روز کتابدار ،

 کتاب و کتابخوانی مبارک

∗∗∗∗∗∗

متن تبریک روز کتابدار 

اگر فقط کتابهایی را بخوانید که دیگران می خوانند 

فقط می توانید به آنچه دیگران فکر می کنند فکر کنید

و این حس خوبی داره که ذهن خوانی داشته باشی

روز کتابدار گرامی باد


خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند
عکس پروفایل روز کتاب و کتابخوانی

اس ام اس تبریک روز کتاب و کتابخوانی

کتاب خواندن برای کسانی است که دوست دارند پیشرفت کنند

زندگی یعنی رو به جلو رفتن نه عقب نشینی

روز کتاب بر کتاب دوستان مبارک باد

∗∗∗∗∗∗

کلمات وقتی در درون کتاب زندگی می کنند متفاوتند

کتاب آنها را جادو می کند

هفته کتاب و کتابخوانی مبارک باد


عکس نوشته هفته کتاب وکتابخوانی گرامی باد
عکس هفته کتاب

پیام تبریک روز کتاب و کتابخوانی

کتاب خواندن ، دوستان ناشناخته ای برای ما به ارمغان می آورد

دوستان صمیمی با افکار آشنا

روز کتابخوانی مبارک

∗∗∗∗∗∗

اگر با انسانی خاص روبرو شدید

از بپرسید که چه کتابی می خواند

که آنقدر خردمند است

هفته کتاب گرامی باد


24 آبان روز کتاب گرامی باد
عکس نوشته روز کتاب

جمله های تبریک روز کتاب و کتابخوانی

وقتی وارد کتاب شوید از این دنیا جدا شده

و تو را به دنیای خود سوق می دهد

و انسان بهتری را به دنیای آدمها تقدیم می کند

هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد

∗∗∗∗∗∗

اتاق بدون کتاب مانند بدن بدون روح است

۲۴ آبان ، روز کتاب و کتابخوانی مبارک


پروفایل هفته کتاب
عکس پروفایل هفته کتاب

متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی

زندگی یک کتاب خوب است

هرچه بیشتر به آن وارد شوید 

بیشتر احساس می شود.

روز کتاب و کتابدار گرامی باد

∗∗∗∗∗∗

یک رمان خوب حقیقت را درباره قهرمان خود می گوید

 اما یک رمان بد حقیقت را درباره نویسنده آن به ما می گوید.

روز کتاب گرامی باد

مطالب مرتبط